Distriktsvedtægter

Vedtægter for Juniordistriktsforeningerne

§1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er Juniordistrikt 5, og foreningens hjemsted er foreningskassererens bopælskommune

 

§2 – Formål

Det er foreningens formål at skabe gode muligheder for, at juniormedlemmer i distriktets golfklubber kan dyrke golf, herunder deltage i idrætslige aktiviteter rettet mod juniorer på tværs af klubberne i distriktet og distrikterne, således at juniorer kan udøve golfspillet under bedst mulige forhold.

Foreningen skal arrangere, udskrive og afvikle diverse juniorturneringer, som afvikles i overensstemmelse med de gældende turneringsreglementer og regler.

For at optimere udbuddet af idrætslige aktiviteter skal forenignen årligt afholde distriktsmøde samt et kredsmøde i hver kreds for medlemmerne. Formålet med møderne er at koordinere, finde inspiration og fastlægge idrætslige aktiviteter og tiltag i distriktet. Distriktsmødet afholdes i forbindelse med foreningens ordinære generalforsamling.

§3 – Medlemskab

Som medlem kan optages enhver golfklub indenfor distriktets grænse. Optagelse er betinget af, at medlemmet (golfklubben) er fuldgyldigt medlem af Dansk Golf Union.

Medlemmerne (golfklubberne) er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmet (golfklubben) er til enhver tid forpligtet til at indsende adresseændringer, herunder ændringer i e-mail.

Medlemmet (golfklubben) er forpligtet til én gang årligt at stile sin golfbane til rådighed til en juniordistrikts aktivitet.

For at deltage i Foreningens aktiviteter kræves medlemskab af Foreningen

§4 – Indmeldelse

Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen

§5 – Udmeldelse

Udmeldelse kan ske skriftligt med 1 måneds varsel til den 31. december til bestyrelsen.

§6 – Kontingent

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

§7 – Restance

Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører, at medlemmet (golfklubben) og dens medlemmer ikke kan deltagel i foreningens arrangerede aktiviteter (karantæne)

Restance ud over 3 måneder kan medføre eksklusion, med mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Karantæne og genoptagelsen af medlemskab kan først ske, når hele restanen er betalt.

§8 – Ordinær generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes årligt hos et foreningsmedlem inden udgangen af november måned.

Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen senest 30. september.

Adgang til generalforsamlingen har 3 hertil befuldmægtigede udpeget af foreningens medlemmer (golfklubberne) samt hvem bestyrelsens måtte indbyde til generalforsamlingen. Medlemmer (golfklubber), som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret med hver én stemme.

Der kan ikke stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§9 – Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forgangne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra medlemmerne
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Eventuelt

 

§10 – Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.

 

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det. Ved personvalg skal der dog afstemmes skriftligt, når et medlem forlanger det.

 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:

Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang, Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadig er ubesatte poster.

 

§11 – Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 10 medlemmer (golfklubber) fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referat godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 – Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen, 1, 1 og 1 medlem, første og anden gang ved lodtrækning, derefter efter anciennitet. Genvalg kan finde sted.

Alle efter det fyldte 18 år er valgbar til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med distriktsleder, distriktsassistent og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. 

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generaforsamling.

§13 – Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer med bindende virkning beslutning i foreningens anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er distriktsleders stemme afgørende.

Bestyrelsen nedsætter de kredse, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for. Formålet med kredsene er på lokalt plan at sikre varetagelse og gennemførelse af foreningens idrætslige aktiviteter og tiltag.

Bestyrelsen udpeger en kredskoordinator, der har ansvaret for koordinering af kredsturneringerne.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af brugerbetalingen for deltagelse i foreningens enkelte idrætsaktiviteter. Brugerbetalingen fastsættes under hensyntagen til aktiviteternes omkostninger.

Over bestyrelsens forhandlinger føres et referat.

§14 – Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af distriksleder eller distriktsassistent samt et bestyrelsesmedlem. E-mail accept danner grundlag for tegningsretten. Ved økonomiske dispositioner over kr. 25.000 kræves dog underskrift af distriktsleder og kassereren.

Optagelse af lån kræver godkendelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ikke ansætte lønnet personale, men kan meddele specialfuldmagter.

For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på foreningens vegne hæfter alene foreningens formue.

§15 – Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. For regnskabsåret 2015 gælder dog, at perioden går fra 1. januar 2015 til 31. oktober 2015. 

Det reviderede regnskab udsendes til samtlige medlemmer samtidig med indkaldelse til den ordinære generalforsamling, jr. §6.

§16 – Særlige bestemmelser

DGU udpeger pigekoordinator(er), der i samarbejde med distriktet og DGU koordinerer juniorpigeaktiviteter inden for distriktet.

For golfspillet herunder turneringer gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler. Turneringer skal overholde de til enhver tid gældende regler for afholdes af DGU’s turneringer.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling.

§17 – Disciplinær straf over for medlemmet (golfklubben)

Opfylder medlemmet (golfklubben) ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra foreningen.

Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dig ikke opsættende virkning.

§18 – Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forsalget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afviklingen af foreningens formueforhold.

Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder junior arbejdet under Dansk Golf Union.