Turneringsbetingelser Kredsturnering

Kredsturnering – Distrikt 5

Turneringsbetingelser:

Afvikling:

Kredsturneringen er en gennemgående juniorturnering blandt golfklubberne i kredsen. Der spilles minimum 4 turneringer på forskellige golfbaner i den enkelte kreds. Hvis en golfklub ønsker at deres juniorer skal deltage i kredsturneringen skal golfklubben, i det omfang det er nødvendigt for turneringsafviklingen, lægge bane til en afdeling af kredsturneringen. Baner og spilletidspunkter aftales på Distriktsmødet i efteråret. Distriktet kan eventuelt dispensere fra regler om at lægge bane til, hvis den pågældende klub har andre distriktsturneringer. Der er udarbejdet en rulleplan for hvornår en klub skal lægge bane til. Hver klub skal i gennemsnit lægge bane til 4 gange på 9 år.

Invitation:

Det er den klub som skal afholde en Kredsturnering, som står for at sende invitationer ud til alle klubberne i kredsen. Dette gøres senest 1 måned for dato for turneringen. På invitationen skal angives dato for turnering, første starttid, klub samt navn, telefon og mailadresse på turneringsleder samt Distriktsassistent, hvortil tilmelding skal sendes.

Tilmelding:

Man tilmelder sig via sin Juniorleder. Denne samler alle tilmeldinger samme og sender dem til Distriktsassistenten. Tilmelding kan også ske via Golfbox.
Der er tilmelding til hvert enkelt runde af Kredsturneringen. Man tilmelder sig altså kun en runde af gangen.Rettidig tilmelding er senest 7 dage før turneringsstart. Ved tilmelding skal oplyses navn, DGU nr. samt hcp.

Betingelser for deltagelse:

Spillerne skal kunne dokumentere fuldtids hjemmeklub-medlemskab af godkendt klub under Dansk Golf Union. Målgruppen for kredsturneringen er primært spillere i D- og E-rækken (hcp. 26,5-36 & 36,1-54), hvorfor disse spillere også har mulighed for at gå videre til Kids Aid/ StjerneGolf.

Som noget nyt, åbnes turneringen op for spillere fra hcp. 55 til hcp. 72. Denne række kaldes fremover for F-rækken.

Såfremt der er plads, er det muligt for A-række, B-række og C-række spillere at deltage uden dog at gå videre i turneringen.

Hver klub kan max. tilmelde 10 spillere (der kan dog dispenseres fra dette antal i tilfælde hvor turneringen ikke er fyldt op).

Max. antal deltagere pr. turnering er 72

En spiller har spilleret til turneringen såfremt denne er i hcp. 26,5 eller højere efter sidste frist for tilmelding til JDT er overskredet. Også selvom spilleren ved tilmeldingsfristen for 1. afdeling af Kredsturneringen skulle have spillet sig ned under hcp. 26,5.
Man kan undervejs i turneringen ikke spille sig under D-række, selv om man hcp mæssigt kommer under.

Det er udelukkende spillere fra D- og E-rækken som kæmper om pladserne til Kids Aid/StjerneGolf

Turneringsform

A, B og C-rækken: (hcp. +5 – 26,4) Stableford over 18 huller

D-rækken: (hcp. 26,5 – 36) Stableford over 18 huller

E-rækken: (hcp. 36-54) Stableford over 9 huller

F-rækken: (hcp. 55 - 72) Slapspil med loft over 9 huller

Piger spiller fra RØD tee og drenge fra GUL tee i A, B, C og D-rækken

Piger og drenge spiller fra RØD tee i E og F-rækken

Turneringen er handicapregulerende - dog ikke for F-rækken

Point

Der gives følgende point efter hver match:

Nr. 1 modtager 10 point

Nr. 2 modtager 8 point

Nr. 3 modtager 6 point

Nr. 4 modtager 4 point

Nr. 5 modtager 3 point

Alle øvrige placeringer modtager 2 point

Ved rækkeskift fra E til D-rækken medtages 70% af placeringspoint, afrundet til nærmeste hele point, samt de 2 point for deltagelse. Fx: En spiller har fået 10 point for en sejr i E-rækken. Spilleren får 2 point for deltagelse samt 70% af de resterende 8 point med. I alt 8 overføres til D-rækken.

Turneringsledelse

Det er den arrangerende golfklub som er turneringsledelse ved den enkelte kredsturnering. I tilfælde af protester og klagesager fungerer distriktet som øverste myndighed.

Distriktets turneringsledelse har bemyndigelse til at diskvalificerer en spiller, ved dårlig eller usportslig opførsel.
Herunder, men ikke begrænset til, groft sprogbrug, mobning, kast eller slag med jern/køller/udstyr.

Caddies

Der må ikke benyttes caddies og overtrædelse vil medfører diskvalifikation. I E- og F-rækken skal der benyttes voksen markør, om muligt må forældre ikke fungere som markør for sit eget barn.

Mobil

Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet.

Overtrædelse heraf kan - efter indberetning - medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige DGU-turnering (både individuel- og holdturneringer), jf. "Generelle Sanktionsbestemmelse" i Håndbog for Turneringsledere, kapitel 6."

Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel 33-7. 

Afstandsmåler

Det er tilladt af benytte afstandsmåler som alene kan måle afstand.

EL-vogne

Det er ikke tillladt at benytte el-vogne i Kredsturneringen

Startliste

Startlisten findes på distriktets hjemmeside torsdag aften inden turneringsafviklingen.

Starttid

Alle spillere afhenter scorekort senest 15 minutter før start.

Træning

Træningsbolde kan købes i forbindelse med de enkelte turneringer.

For sen ankomst

Ved ankomst til 1. tee inden for 5 minutter efter den fastsatte start tid idømmes 2 straffeslag. Ankomst senere medfører diskvalifikation.

Afbud

Der kan kun meldes afbud til den ansvarlige turneringsleder.

Præmier

Der er medalje og præmie til 1., 2. og 3. plads i både D- og E-rækken ved hver enkelt afdeling af kredsturneringen.

Kids Cup / StjerneGolf

Distriktet sender 12 juniorer til Kids Aid /StjerneGolf hvert år. Kvalifikationen til dette er Kredsturneringen i året før. Pladserne fordeles mellem de 3 Kredse alt efter hvor mange deltagere der er i hver Kreds. Hver Kreds får dog mindst 1 plads fra D-rækken og 1 plads fra E-rækken. Hvis der i et kvalifikationsår er fx 100 deltagere og de 50 kommer fra ØST, 25 fra VEST og 25 fra SYD, så vil fordelingen af pladseer til Kids Aid/StjerneGolf være at ØST får 6 pladser, SYD og VEST vil hver få 3 pladser. Ved ulige antal pladser til Kredsen, fx 3, går den sidste plads til den nr. 2 som har deltaget i flest afdelinger af Kredsturneringen. Har nr. 2 i både D- og E-rækkerne deltaget i lige mange, trækkes der lod.

Deltagelse i Kids Cup/Stjernegolf er gratis, men alle udgifter til transport mv. afholdes af den enkelte spiller. Det er op til distriktet, om der skal ydes støtte til transportudgifter mv. i forbindelse med dette arrangement.

Kids Cup er en stablefordturnering over 9 eller 18 huller alt efter arrangementet udformning som styres af Kids Aid. Efter turneringen skal spillerne fungere som caddies for de kendte i Stjernegolf. Denne turneringe spilles umiddelbart efter stablefordturneringen.

Match-fee

kr. 60,00 som dækker medaljer og præmier samt tilskud til StjerneGolf.

Beløbet opkræves af Distriktet samlet efter endt sæson til de enkelte klubber.

Spilleregler

Der spilles efter de for DGU gældende regler, med mindre der i førnævnte turneringsbetingelser er undtagelser herfor.

Hvis en spiller har har deltaget i D-rækken samme år, men forbedrer hcp. til lavere end 26,5, kan denne spiller fortsætte i D-rækken og deltager på lige fod med de øvrige deltagere om at gå videre til Kids Cup/StjerneGolf det efterfølgende år.

Turneringsledelse:

Overordnet: Jonas Ruus, Distriktsassistent

Benjamin Kristensen, Distriktsleder